Проект BIOCIRCULARCITIES (Биокръговиградове) цели да подкрепи развитието на иновативно и всеобхватно законодателство и пътни карти, съобразени с принципите на кръговата биоикономика, с цел употреба на „отпадъците на биологична основа“ и взимайки предвид обратната връзка от различни заинтересовани лица на местно и регионално равнище.
Проектът беше разработен за да:
 • Изследва потенциала за употреба в кръгова икономика на неизползваните биологични отпадъци, генерирани в 3 европейски градски контекста около градовете Барселона (Испания), Неапол (Италия) и Пазарджик (България);
 • Идентифицира и анализира най-добри практики за кръгова биоикономика в ЕС, които биха могли да бъдат използвани като успешен пример в пилотните региони;
 • Идентифицира регулаторни и бизнес възможности и пречки пред въвеждането на био-базирани процеси и продукти на местни и международни пазари, и
 • Предложи проактивни инструменти и пътни карти за подпомагане на кръговата биоикономика и да я разшири до европейския контекст.

 • Силата на проекта се състои в способността да обедини множество участници, принадлежащи към четворната спирала (бизнес, научни институции, публични органи и гражданско общество), за да се осигури необходимия капацитет от знания в различни области, необходим за идентифициране на различни перспективи в областта на законодателните и пазарни ограничения/възможности за развитие на кръговата биоикономика. Наличието на цялостна картина на правните и пазарни възможности и бариери в 3-те пилотни региона ще даде възможност да се провери приложимостта на идентифицираните най-добри практики, както и други възможни решения. Фискалното и икономическо въздействие, дължащо се на въвеждане на специфични регулации, ще бъде анализирано с цел да се предвидят необходимите инвестиции за подпомагане на индустрията при извършване на промени към по-кръгово използване на биоресурси.
  Резултатите, получени на местно ниво, ще бъдат основен източник за разработване на общи насоки, които да бъдат използвани и доразвити чрез дейности за комуникация, разпространение и експлоатация на местно и международно ниво.

  Проектът се финансира по програма Хоризонт 2020 и се изпълнява за срок от две години: 2021-2023 г.

  Повече за проекта може да научите ТУК

  Прес публикация за стартиране на проекта

  Регионална енергийна агенция
  Пазарджик
  Да запазим
  енергията