Проект BIONIC, също финансиран по програма ИЕЕ към ЕК, има за цел да засегне теми в областта на доставката и употребата на биогорива в транспорта от гледна точка на местните и регионални власти и има за цел да се стимулира производството и употребата на биогорива на регионално равнище.
В проекта участват пет европейски области: Северозападна Англия от Великобритания, Кантабрия от Испания, Вармланд от Швеция, Прахова от Румъния и Област Пазарджик. BIONIC ще изработи списък от потребности и възможности в областта на биогоривата за всеки конкретен регион, ще бъде изградена регионална мрежа за биогоривата от всеки участник, която ще съществува и след приключването на проекта. Ще бъдат направени проучвания във всеки регион, които ще обхващат доставката на селскостопанска продукция; събирането и преработката на отпадъци, съоръжения за производство и доставката на биогорива; крайното потребление.

Повече за проекта - от www.bionic-project.eu
Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията