Проекта е по програма ИЕЕ на ЕК се организира и изпълнява от енергийни агенции и специализирани консултантски организации от следните страни: Холандия, Германия, Финландия, Гърция и България (АБЕА). Съвсем скорошен опит от различни страни (например секторният подход в Програмата за транспортно редуциране в Холандия от 2005 г.) показва, че секторния подход за редуциране на енергийната употреба в товарния транспорт е много успешен. Практиката показва, че съществува потенциал за намаляване разходите за гориво с около 15 %. 
Проектът INTERACTION ще работи директно във всяка страна върху идентифицирането на този потенциал за намаляване енергийното потребление и реализирането му в по 5 работещи компании от 3 избрани промишлени сектора. При 6 страни-участнички, ефектът от проекта ще обхване 90 компании от различни сектори.
В Холандия е разработен един стандартен подход, който ще бъде прилаган към промишлените сектори във всяка страна-участничка в проекта. Освен това, съществена част от INTERACTION е фокусирана към международната обмяна на информация чрез споделяне на най-добри практики, идентификация на потенциала за енергийно редуциране в международния транспорт, както и създаване на европейски норми за поведение.
От името на българският партньор АБЕА, участвуват Софийската Енергийна Агенция, (СОФЕНА); Енергийна Агенция - Пловдив (ЕАП); Регионална Енергийна Агенция - Пазарджик.Регионална енергийна агенция
Пазарджик
Да запазим
енергията