неделя, юни 23, 2024

Млади Еко Инспектори

Хората по света са все по-загрижени за замърсяването на въздуха и водата и заплахата за тяхното здраве и благосъстояние. Те все повече търсят правдоподобна информация за замърсяването на околната среда в техните жилищни райони. Освен това, гражданите все повече настояват пред местните власти за действия, поставящи този процес под контрол. Изглежда сякаш обществеността вече е достатъчно запозната със заплахата от замърсяването на въздуха и заплахите за здравето, до което това замърсяване води, както и че обществеността е достатъчно ангажирана в усилията за поставянето под контрол на този процес. Това, обаче просто не е вярно! Нито пък е вярно, че нуждите от образователни програми вече са адекватно разрешени, особено по отношение влиянието на замърсяването на водата на екосистемите от местните реки до океаните. Нуждата от такива програми сега е по-голяма от всякога и неизбежно ще бъде още по-голяма през следващите години.
Проектът подкрепя нови учебни програми, базирани на прилагане на мултидисциплинарна концепция за екологично образование, включващи дейности, които използват технологии и дейности „на терен“ (събиране на реални данни), софтуерни приложения за представяне на получените резултати, извършване на анализ на данни, развиване на критично мислене и намиране на най-добрите екологични решения. Чрез изпълнение на планираните дейности, проектът ще даде възможност за повишаване уменията и компетенциите за работа в екип, както ще промени поведението на участващото младо поколение (ученици в средните училища), за да станат истински участници в промяната – бъдещи активни граждани, готови да приемат, прилагат и популяризират устойчиви екологични решения, чрез активно участие в местната общност.
Проектът е фокусиран върху предизвикателството, свързано със замърсяване на въздуха и водите в градовете, а мерките/действията, които трябва да бъдат предприети за справяне с това предизвикателство (енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, устойчив градски транспорт и т.н.), също са основните действия и мерки, които общността трябва спешно да приложи в усилията си за справяне с най-голямото предизвикателство пред човечеството – изменението на климата. Чрез внедряване на нови учебни програми проектът насърчава подхода STEM към образованието чрез интердисциплинарно преподаване с екологичен контекст. Учителите по STEM-предмети в средните училища (математика, химия, информатика, физика, биология ….) ще повишат своите умения и компетенции и ще разработят собствени образователни подходи при възприемането на екологични проблеми, които са от основна значимост за общността (като замърсяването на въздуха и водите) в училищните STEM-предмети.
Дейностите по проекта включват разработване и популяризиране на ефективно (базиращо се на реални дейности) и иновативно преподаване (използване на най-съвременно оборудване и софтуер), разработване на методи за оценка (чрез насърчаване на критично мислене за проблемите на околната среда) и насърчаване на учениците да работят в екип (за намиране на най-добрите решения за справяне със замърсяването на въздуха и водата), както и високо ниво на комуникация (публично представяне на постиженията на ученическите екипи на дисплеи в централните градски части).
Проектът предвижда партньорство между образователни институции (средни училища), местни органи на самоуправление, регионални енергийни агенции, както и публично комунално предприятие, съчетано с активно участие на представители на гражданския сектор (НПО), което е особено ценно в контекста на разработването на ефективен и устойчив подход за справяне с изключително важните предизвикателства на местно ниво.
В допълнение към всичко гореспоменато, чрез използването на отворени образователни ресурси и платформата eTwinning, обучените учители по STEM-предмети в средните училища ще придобият повишени дигитални умения и компетенции, както и повишаване уменията за международно сътрудничество с техните колеги от други европейски държави.

 

Цели на проекта:

 
Основната цел на проекта е разработване, прилагане и популяризиране на образователна концепция, базирана на дейности, за ученици в средните училища за справяне с екологичните предизвикателства, пред които са изправени общностите в регионите на Пазарджик – България, Кочани – Северна Македония и Лариса – Гърция.
Проектът предлага интердисциплинарен образователен подход, подходящ за всякакви теми от обществен интерес, с висок потенциал за изпълнение във всяка образователна институция.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
1. Дейности по управление на проекта
2. 3 събития за обучение на учители от пилотните училища, 1 дългосрочно събитие за преподаване / обучаване и 1 събитие за смесена мобилност с ученици от трите пилотни училища;
3. Три партньорски срещи
4. Дейности, свързани със създаването на 4 интелектуални продукти/ резултати от проекта
5. Комуникационни/Промоционални дейности
 
Силата на проекта се състои в способността да обедини множество участници, принадлежащи към четворната спирала (бизнес, научни институции, публични органи и гражданско общество), за да се осигури необходимия капацитет от знания в различни области, необходим за идентифициране на различни перспективи в областта на законодателните и пазарни ограничения/възможности за развитие на кръговата биоикономика. Наличието на цялостна картина на правните и пазарни възможности и бариери в 3-те пилотни региона ще даде възможност да се провери приложимостта на идентифицираните най-добри практики, както и други възможни решения. Фискалното и икономическо въздействие, дължащо се на въвеждане на специфични регулации, ще бъде анализирано с цел да се предвидят необходимите инвестиции за подпомагане на индустрията при извършване на промени към по-кръгово използване на биоресурси.
Резултатите, получени на местно ниво, ще бъдат основен източник за разработване на общи насоки, които да бъдат използвани и доразвити чрез дейности за комуникация, разпространение и експлоатация на местно и международно ниво.
 
Очакваните резултати от проекта са:
 
– Разработване на четири интелектуални продукта;
– Успешно реализирана на образователна концепция, базирана на „учене чрез извършване на реални практически задачи“ в 3 средни училища;
– Изграждане на мрежа от учители в платформата eTwinning (с минимум 42 учители по технически предмети от 3 средни училища);
– Минимум 72 ученици с повишени умения за работа в екип, прилагане на критично мислене, както и умения за успешно извършване на изследване и намиране на най-добрите решения относно екологичните предизвикателства от интерес на общността.
 
Повече за проекта може да научите ТУК