неделя, юни 23, 2024

Проект DETOCS

ЕС трябва да декарбонизира икономиката си до 2050 г. поради необходимостта от смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. Успоредно с това ЕС трябва да повиши своята енергийна сигурност, независимост и конкурентоспособност, тъй като настоящата енергийна криза допълнително влошава ситуацията, а цените на горивата и електроенергията все повече застрашават жизнеспособността и рентабилността на европейската туристическа индустрия. Освен това, като пряк резултат от пандемията Covid-19 и последвалите от нея блокади и ограничения на пътуванията, туристическата индустрия в Европа сериозно се влоши – ситуация, която сега се изостря допълнително поради тежката енергийна криза. Възстановяването на туристическия сектор от това нестабилно състояние е необходимо и решаващо, сега повече от всякога, тъй като туристическата индустрия е изключително ценна за европейската икономика.
Ето защо наскоро одобреният проект DETOCS от програма Интерррег Европа 2021-2027 има за цел да подпомогне възстановяването на сектора на туристическата индустрия в ЕС след пандемията Covid-19, в условията на енергийна криза, по устойчив и нисковъглероден начин. По този начин DETOCS е в съответствие с дългосрочните политики на ЕС за декарбонизация на икономиката. По време на изпълнението на проекта ще бъдат идентифицирани и обменени добри практики за устойчив туризъм между партньорските региони в Словения, Гърция, Малта, Финландия, Италия, България, Унгария и Нидерландия; междувременно партньорите от проекта ще се стремят да подобрят съответната политика в своите региони чрез изграждане на необходимия капацитет в участващите региони и приемане на политики, доказали успеха си на други места. Водещ партньор на проекта е Енергийна Агенция Сподние Подравие, Словения, а от българска страна участват две организации: сдружение „Регионална енергина агенция – Пазарджик“ ще участва като технически партньор и ще подпомага другия български партньор, Община Бургас, при идентифицирането на добри практики и разработването на технически инструменти и доклади.

 

Цели на проекта:

– Улесняване на декарбонизацията на туристическата инфраструктура.
– Повишаване на енергийната ефективност на туристическата индустрия.
– Увеличаване на енергийната независимост на туристическия сектор.
– Насърчаване на нови и иновативни видове туризъм, които имат ниско потребление на енергия и нисък въглероден отпечатък (т.е. „виртуален туризъм“).
– Подпомагане на регионите да се справят с настоящата енергийна криза, която увеличава дела на разходите за енергия в общите им оперативни разходи, застрашавайки тяхната рентабилност и икономическа жизнеспособност.
 
DETOCS допринася за политиката на сближаване на ЕС, и по-специално за „Стртатегическа цел 2: По-зелена и нисковъглеродна Европа“, тъй като насърчава прехода към чиста и устойчива енергия на туристическата инфраструктура. За да се насърчи постигането на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г., целенасочените политики ще допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове чрез нови инвестиции в енергийна ефективност, схеми за енергоспестяване и устойчива енергия от възобновяеми източници, както е предвидено в Директива (ЕС) 2018/2001.
Четиригодишният проект DETOCS е с общ бюджет от 1 980 883,00 евро, като 1 567 416,40 евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
 
 
Повече за проекта може да научите ТУК