неделя, юни 23, 2024

Проект NIMSEC

Кратко описание
NIMSEC има за цел решаването на редица проблеми в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници на местно равнище. Ще покрие различни и стратегически важни сектори като: местни администрации, транспорт, промишленост, селско стопанство. Предлаганите мерки ще бъдат въведени в четири региона: Помурие (Словения), Кадис (Испания), Чаковец (Хърватска) и Карлово (България). Базирайки се на анализ на местното законодателство в тези райони, както и на информацията от енергийните одити, ще бъдат планирани и приложени конкретни пилотни дейности насочени към изграждането на интегриран модел за енергийни общности. Обучителните мерки в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници ще бъдат насочени към учащи и студенти от една страна, а от друга и към инженерите (енергийните одитори), монтажисти и дистрибутори на възобновяеми енергийни източници. Информационните дейности, предвиждани в рамките на проекта ще спомогнат за разпространяването на резултатите и поуките извлечени по време на NIMSEC.       
 
 
Резюме на проекта
Целите, заложени в Green Paper от Европейската Комисия са управление, забавяне и противопоставяне на текущата тенденция на цялостното европейско енергийно потребление. За съжаление обаче, такива цели често остават само едни амбициозни намерения, без реална подкрепа на по-ниско равнище. Това важи в особена степен за подкрепата на местно равнище, където постоянното съществуване на пазарни трудности, липсата на информираност и липса на високо профилирани инициативи стоят на пътя на реалния прогрес в областта на местната енергийна ефективност и ВЕИ. Нещо повече, съществува значителна разлика между отделните региони в рамките на Европейски Съюз. Холандия и Германия отбелязват огромен напредък и в двете области, а дори и Испания показва голям напредък в областта на слънчевата енергия. Другите, обаче, изостават доста от реализирането на мерки във всяка една от двете области (ЕЕ и ВЕИ). Такъв е случаят с общините от ново присъединените и кандидатстващи страни. По този начин, един важен инструмент за намаляване икономическите разлики и текущия дисбаланс сред различните страни членки може да бъде прокарването на мерки на местно равнище целящи спиране на горе посочените негативни тенденции. Точно това е празнината, която проекта NIMSEC трябва прецизно да попълни.
 
Основна цел на проекта
На кратко, проекта NIMSEC ще се концентрира върху подобряване и повишаване на енергийната ефективност на местно равнище, както и повишаване на цялостния дял на ВЕИ производството. Това ще бъде постигнато чрез набор от широко мащабни, последователни и всеобхващащи дейности целящи създаването на новаторски, иновационен и широко подкрепян тип Устойчива Енергийна Общност (УЕО от тук нататък). Това ще спомогне за преодоляване на трудностите на местния пазар, както и на обучителните и информационните бариери; ще спомогне за навлизане на различни сектори от местната администрация към промишления и/ или селско стопанския сектор, както и широката общественост.         
 
За да бъде постигнато това, проекта трябва да се съсредоточи върху следните 5 стратегически цели (поставени по логическа последователност и в съответствие с разположението им по работните пакети).  
 
Стратегически ЦЕЛИ 1 и 2:
  • Задълбочен анализ на енергийния баланс на участващите региони (Испания, Словения, България)
  • Формулиране на новаторски модел за УЕО базиращ се на конкретни мерки за енергийна ефективност и пилотни инициативи като Помещения/кътове за интелигентна енергийна ефективност.
 
Стратегически ЦЕЛИ 3, 4 и 5:
  • Прилагане на конкретни пазарни мерки във всяко едно от трите стратегически направления: местни администрации, промишленост/ селско стопанство и широката общественост.
  • Високо квалифицирани дейности в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. .
  • Информационни и обучителни инициативи.
 
Очаквани резултати
Очакваните резултати ще покриват и дори ще надвишават енергийните цели заложени от Европейската Комисия в „Зелената книга“ (Green Paper) и „Дневен ред за XXI век“ (Agenda 21).  В краткосрочен аспект, ще бъдат проведени набор от интегрирани и енергийни местни инициативи в рамките на проекта. Основния принос ще бъде създаването на 4 напълно функциониращи УЕО, които да засегнат пряко около дузина и непряко около 200 местни администрации. В средно и дългосрочен период, участниците се надяват да достигнат около 20% намаление на потреблението на класическите енергийни източници и идентично повишаване на производството на възобновяема енергия, което се очаква да бъде постигнато с помощта на споменатите пилотни дейности за сгради и селско стопанския сектор.    

Повече за проекта ТУК